دسته بندی ها

  واحد پول

SSD Cloud Server

 • Cloud 2GB

  $20.00/mo
  خارج از دسترس
  • 1 vCPU
   2GB RAM
   40GB SSD
   2TB Bandwidth
   1x Snapshot
 • Cloud 4GB

  از $35.00/mo
  خارج از دسترس
  • 2 vCPU
   4GB RAM
   60GB SSD
   3TB Bandwidth
   2x Snapshot
 • Cloud 8GB

  از $55.00/mo
  خارج از دسترس
  • 4 vCPU
   8GB RAM
   100GB SSD
   4TB Bandwidth
   4x Snapshot